19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA (GVGS)

Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja: 26.09.2018.  10:00


Nakon ljetne pauze zakazana je 19. sjednica Gradskog vijeća za 26. septembra.  Sjednica je počela u 10:17, a završila u 12:41. Vjerovatno bi i ova sjednica trajala manje od 2 sata da u toku nje nisu tražene čak 3 pauze. Predsjedavajući Gradskog vijeća  Igor Gavrić (SBB) je utvrdio da na sjednici prisustvuje 25 gradskih vijećnika/ca te da su kašnjenje najavili Miroslav Živanović (SDP), Hazim Bahtanović (SDA) te Sanela Holjan (SBB). Predsjedavajuće je podsjetio da su uz predloženi dnevni red vijećnicima dostavljeni i slijedeći informativni materijali:

Informacija-o-projektima-rasvjete-Iluminacije-Grada-Sarajeva.pdf
Informacija-o-izvršenju-Budžeta-Grada-Sarajeva-za-period-01.01.-30.06.2018. godine-1.pdf

Prije glasanja o usvajanju prijedloga dnevnog reda povela se rasprava o stavljanju na dnevni red, ali po hitnoj proceduri, Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Soukbunar.  Predsjedavajući, Igor Gavrić (SBB), je podsjetio da je prije početka sjednice Gradskog vijeća, održana sjednica Kolegija Gradskog vijeća na kojoj ih je Gradonačelnik obavijestio da je uputio Gradskom vijeću na razmatranje po hitnom postupku pomenuti regulacioni plan.

kolegij

Snežana Omukić (DF) je iznijela stav Kluba vijećnika DF-a da nisu protiv toga da se na dnevni red stavljaju materijali po hitnom postupku, ali  da su protiv toga da stalno idu po hitnom postupku materijali u koje Vijećnici nisu imali uvid, te je izrazila nezadovoljstvo povodom toga. Predložila je da se Prijedlog Odluke razmatra u redovnoj proceduri. Nihad Uk (NS) se nadovezao na izlaganje kolegice Omukić i dodao da su vijećnici iz opštine Centar pozvani na sastanak sa načelnikom Ajnadžićem ali da  sastanak nije održan te ni oni nisu upućeni o čemu se radi.  Velija Katica (SDA) je izrazio nezadovoljstvo povodom ove rasprave pošto Kolegij može predložiti da tačka dnevnog reda ide u hitnu proceduru. Naglasio je da nije prvi put da prije sjednice GV bude održan Kolegiji za stvari koje su hitne. Predsjedavajući je najavio da će na sjednici gradskog vijeća prisustvovati načelnik opštine Centar Nedžad Ajnadžić, kada na red dođe tačka vezana za RP Soukbunar.  Samir Fazlić (NS) smatra da se uz dobru organizaciju sastanak mogao održati paralelno. Naglasio je da su oni (o.a. vijećnici NS) davno iskazali svoj stav – program rada GV je opskuran što se tiče usvajanja izmjena i dopuna RP. On podržava investicije i promjene ali smatra da se GV mora uozbiljiti što se tiče izmjene prostorno-planske dokumentacije.

Nakon rasprave, predsjedavajući Igor Gavrić (SBB) je rekao da Kolegij ima informacije da se  radi o izgradnji sportsko rekreacionog centra i kako se pojavio veoma ambiciozan investitor za taj lokalitet, te da je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo dao  pozitivno mišljenje o predloženom idejnom projektu u odnosu na predloženi lokalitet.

U ovom momentu je vijećnik Srđan Srdić  tražio pauzu u ime Klub samostalnih gradskih vijećnika Srdić – Stojnić. Nakon pauze, Gradsko  vijeće  Grada Sarajeva je većinom glasova (19) prisutnih gradskih vijećnika ipak usvojilo prijedlog da se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi RP Soukbunar razmatra  u formi prijedloga po  hitnom  postupku.

Usvojen je sljedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Vraca“ s Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Vraca“
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Soukbunar“
  3. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje dijela zemljišta na lokalitetu Kompleksa „Bijela Tabija“
  4. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo
  5. Vijećnička pitanja i inicijative

Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana Vraca, s Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana Vraca je usvojen sa 22 glasa ZA. Ono što je kočilo rješavanje ovog plana je rješenje za dio Južne longitudinale.

Načelnik općine Centar, Nedžad Ajnadžić je, kako je i najavljeno, prisustvovao sjednici Gradskog vijeća za vrijeme donošenja Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Soukbunar. Načelnik Općine Centar se obratio Gradonačelniku Grada Sarajeva sa Inicijativom (07.09.2018. godine) za izmjenu Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Soukbunar” u cilju stvaranja preduslova za realizaciju sportsko-rekreativnih i turističkih sadržaja na lokalitetu Vranjače. Traži se izuzimanja iz režima zabrane građenja lokaliteta koji su od interesa za građane i razvoj ove lokalne zajednice, i to: Lokalitet MZ Soukbunar, lokalitet „starog rezervoara” i lokalitet TP Marketi (Amko Comerc d.o.o.) te lokalitet Vranjače.

preporuke zavoda vranjača

Prisutna je bila i pomoćnica načelnika iz Službe za urbanizam i zaštitu okoliša općine Centar, Amela Landžo, koja je vijećnike upoznala sa planiranim izmjenama.  U svom izlaganju je navela mišljenje Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i da namjeravaju poštovati njihove preporuke, a da je namjera općine Centar bazirana na razvoju turizma. Žele  na zemljištu koje je u vlasništvu općine (70 000 m2 ) izgraditi sportsko-rekreativni centar. Prema vijesti objavljenoj 23.08.2017. na portalu općine Centar, načelnik Ajnadžić je primio u posjetu Sauda Al Anazia, predstavnika Malak Group d.o.o. Sarajevo, te se između ostalog,  spominje i izgradnja rekreativnog centra sa vidikovcem na lokalitetu Vranjače-Zlatište sa žičarom od Skenderije do Vranjača. To je potvrdila i pomoćnica načelnika, gospođa Landžo, da imaju ideju i za vertikalno povezivanje  ovog lokaliteta sa početnom stanicom koja bi se nalazila u Kvadrantu B.

avaz zicara skenderija
Izvor fotografije: Dnevni avaz

Mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je da se lokaliteti MZ Soukbunar, lokalitet  TP Marketi i Vodovod ne izuzimaju iz režima zabrane građenja prvenstveno zbog toga što se radi o nestabilnom terenu i postoji problema klizišta. Za lokalitet Vranjače su dali pozitivno mišljenje za izuzimanje iz režima građenja.

epilog

Nakon izlaganja Amele Landžo, Vibor Handzic (NS) je ispred Kluba vijećnika Naše Stranke tražio pauzu od 10 minuta radi konsultacija prije izjašnjavanja. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Soukbunar je usvojena sa 16 glasova ZA, 2 PROTIV i 5 SUZDRŽANIH, a 3 vijećnika NISU GLASALA.

Uvodno izlaganje za 3. tačku dnevnog reda dao je njen predlagač, gradonačelnik Skaka (SDA), a radi se o Prijedlogu Odluke o davanju na korištenje dijela zemljišta na lokalitetu Kompleksa Bijela Tabija. Istakao je da je najveći problem što ne mogu obezbijediti stalno održavanje ovog lokaliteta i da je prisutno stalno devastiranje ovog objekta i prostora. Smatraju da bi bilo dobro dati taj prostor nekome ko bi ga održavao, a u isto vrijeme napravio i sadržaje kojom bi obogatili turističku ponudu. Trenutno izvode radove na iluminaciji Tabije.

Za riječ se prvi javio Vedran Dodik (Savez za Stari Grad) koji je rekao da se slaže se sa gradonačelnikom kada je u pitanju stanje objekta međutim mislim da prije nego GV donese odluku prvo treba da se izjasne vijećnici Gradskog vijeća opštine Stari Grad, te je izrazio sumnju da je ta lokacija već nekom obećana i da je samo pitanje šta će tu biti, možda nargila bar ili kafana. Zamolio je gradonačelnika da povuče Odluku sa dnevnog reda dok se o ovom ne očituje GV opštine Stari Grad. Nihad Uk (NS) je pitao da li postoji mogućnost da Grad Sarajevo raspiše  Javni poziv za iznajmljivanje lokaliteta kako bi mogli prikupiti novac od rente koji bi mogli upotrijebiti za održavanje prostora. Smatra i da prvo treba završiti revitalizaciju lokaliteta pa tek onda razmišljati o sadržajima. Toni Vukadin (SDA) je predložio usvajanje zaključka, a ostali vijećnici koji su se javili za riječ su nastavili raspravu na tragu upotrebe prostora, da li se zaista mora dodijeliti opštini Stari Grad na korištenje ili je bolje da grad Sarajevo upravlja, kako prijedlog nije dovoljno detaljan i sl.

Ova tačka dnevnog reda je izazvala ozbiljnu diskusiju od 40 minuta, nakon koje je ponovo tražena pauza od 10 minuta kako bi se usaglasili sa pravnikom oko formulisanja zaključka.  Predloženi zaključak je usvojen sa 18 glasova ZA, 5 SUZDRŽANIH i 1 vijećnik NIJE GLASAO. Gradonačelnik je bio bijesan na klub vijećnika NS te je tražio objašnjenje zašto su izazvali cijelu pometnju prilikom diskusije da bi nakon nje prilikom glasanja bili suzdržani.

tabija

Na poziv  Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Igora Gavrića,  direktor EYOF-a 2019, Senahid Godinjak, usmeno je upoznao Gradsko vijeće  o  aktivnosti ma na  pripremi  i  organizaciji održavanja Evropskog omladinskog olimpijskog festivala. Svjetska karling organizacija će podržati rad festivala te će donirati sve potrebne sprave, rekvizite i opremu našem olimpijskom savezu. Organizatori su pozitivno iznenađeni da je već prijavljeno 1070 sportista i 680 pratećih članova timova. To je do sad najveći broj prijavljenih sportista u prethodno održanih 13 festivala. Svi komercijalni letovi su popunjeni za ovaj period, a mnogi timovi su tražili i produženje boravka.

EYOF

Od vijećničkih pitanja i inicijativa izdvajamo:

Da je usvojena inicijativa Komisije za jednakopravnost spolova – da se zaduži  Gradonačelnika, odnosno skupštine gradskih poduzeća da zaduže uprave, da pri zapošljavanju, vode računa o ujednačenoj spolnoj zastupljenosti među uposlenima, kao i o odgovarajućoj zastupljenosti među uposlenima, uposlenih iz reda konstitutivnih naroda i reda ostalih, posebno u rukovodećim strukturama.

Komisija za pitanja mladih je predložila Gradskom vijeću da svojim zaključkom zaduži Gradonačelnika da informira Komisiju u toku izrade Strategija za mlade Grada Sarajeva, odnosno realizacije Programa rada Gradskog vijeća vezano za ovu temu.

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama upućuje inicijativu nadležnim organima Kantona Sarajevo da se na odgovaraju ći način riješi problem širenja neugodnih mirisa, odnosno nezdravih isparavanja sa gradske deponije na okolna naselja, kako bi se preveniralo narušavanje zdravlja građana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s