33. i 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

U srijedu, 27.11.2019. održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Početak je kasnio 46 minuta jer je pred samu sjednicu sazvana sjednica Kolegija. Vijećnici su protestovali, a jedan je duhovito dobacio da je sreća da Grad nema kakve nadležnosti jer bi kolegij inače trajao 14 sati. Kolegij je zasjedao radi prethodnog očitovanje o pismu koje je predsjedavajući Vijeća privatno primio prethodno veče, a u vezi jedne od tačaka sjednice. Sjednici je prisustvovalo 20 vijećnika/ica.

Nakon usvajanja materijala s prethodnih sjednica predloženo je 7 tačaka dnevnog reda. Uk (NS) je predložio izmjene koje su usvojene čime je utvrđen sljedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo
  2. Prijedlog Odluke o ustupanju korištenja prostora u upravnoj zgradi DPO-a na Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
  3. Prijedlog Odluke o Ključu Grada Sarajeva, Svečanoj lenti i Ordenu Grada Sarajeva
  4. Nacrt Odluke o podizanju Spomen-obilježja „HVO Sarajevo“
  5. Prijedlog Programa podizanja spomenika od značaja za Grad Sarajevo za 2020. godinu
  6.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Parišku deklaraciju o okončanju epidemije AIDS-a
  7. Vijećnička pitanja i inicijative

Prva odluka je većinski usvojena bez rasprave. Druga tačka je bila centralno mjesto rasprave. Uvodno izlaganje dao je pravobranilac Grada Sarajeva Sanjin Smajlović. Prije samog početka izlaganja Gradonačelnik Skaka je dobacio da je važno da govori o „pristiscima koje preživljavaju“. O kakvim pritiscima se radi i koliko je Grad odlučan da im se odupre smo saznali iz izlaganja Pravobranioca. Objasnio je najprije da se ne radi o „ad hoc odluci“ već o ishodu višegodišnjeg rada. Grad Sarajevo koristi dio zgrade nekadašnjeg Administrativnog objekta „društveno-političkih organizacija“ (DPO) izgrađenog 1980. godine na samom početku zapadnog kraja Obale Maka Dizdara. Drugi dio zgrade koristi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine koji je koristi, u prinicpu bez ikakvog osnova. Ovakva situacija, prema stavu Grada uzrok je više problema vezanih za svakodnevno funkcionisanje Uprave što je razlog za prijedlog ove odluke. U suštini, prijedlog odluke čini sporazum kojim se trenutni prostor koji koristi uprava Grada (negdje oko 1500 m2) i nad kojim ima samo pravo korištenja koje mu je ustupio Kanton Sarajevo prije dvije decenije, ustupa Vladi Federacije tj. prenosi „faktičko pravo korištenja“. Zauzvrat, Vlada FBiH će ustupiti na korištenje dio prostora (oko 3500 m2), zgrade Vječne vatre koja je tokom svog postojanja izmjenila niz funkcija. Danas je tamo više institucija, uključujući Poresku upravu i finansijsku Policiju FBIH, Dio ministarstva finansija Kantona Sarajevo, BH Pošta, itd. Izgrađena je kao Grand Hotel 1895. godine, pretpostavlja se po projektu Karla Parižika i Josipa Vancaša. Kasnije je služila kao sjedište Zemaljske Banke. Nakon oslobođenja Sarajeva, 1946. godine u pročelje zgrade je ukomponovan jedan od centralnih gradskih spomenika narodnooslobodilačkoj borbi u periodu Drugog svjetskog rata – vječna vatra, a zgrada je dobila funkciju sjedišta Platnog prometa.

Nakon što je pojasnio prirodu predloženog “dogovora” s FBIH, pravobranilac je prešao na pomenuto pismo. Kako je pojasnio, izvjesni Nermin Kereš, zaposlenik Financijske policije FBIH, poslao je pismo u kojem ističe niz razloga zbog kojeg ne bi trebali ići s prijedlogom ove odluke i nudi da dostavi dokumente koji to mogu potkrijepiti. Nije se radilo o formalnom dopisu FPFBIH već o privatnom pismu. Pravobranilac je podvukao da „ne razumije zašto sada ovo pismo“. Po njegovom mišljenju, moglo se reagovati ond kada je Vlada FBiH donijela odluku. Osim toga, više puta je utvrdio pravobranilac, ne prometuje se pravo vlasništva već samo pravo korištenja. Zatim je predočio to jutro izvađene katastarske listove za oba objekta. Oni pokazuju, prema njegovom pojašnjenju, jasnu situaciju kada je u pitanju zgrada Vječne vatre te ne baš potpuno jasnu kada je u pitanju zgrada DPO-a. Naime, u slučaju prve zgrade kao vlasnica je upisana Federacija BiH, dok je u vlasničkom listu DPO-a kao nosilac prava raspolaganja (nekadašnjeg temeljnog prava vlasništva) još od 60-tih godina prošlog vijeka upisan Zavod za izgradnju grada Sarajeva. Za pravobranioca tu nije bilo ništa sporno. Izlaganje ja zaključioi ističući iznenađenje u vezi učestalijih inspekcija i nadzora Finansijske policije.

Uslijedila je rasprava koju su obilježile odmjerene rezerve zastupnika. Nihad Uk (NS) je pozdravio inicijativu, ali je izrazio čuđenje zbog činjenice da u cjelokupnu proceduru nije uključen Kanton koji je instanca koja je preuzela osnivačka prava Zavoda, sada pod imenom Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i da je bilo, radi pravne sigurnosti potrebno tražiti saglasnost i od Zavoda. Toni Vukadin (NiP) je skrenuo pažnju na pomenute dokumente i pitao predsjedavajućeg da objasni okolnosti ove informacije. Igor Gavrić (SBB) je potvrdio da poznaje dotičnog i da je pismo dobio prethodno veče u 11 sati i da je radi informisanja predstavnika odlučio da ga uvrsti kao prilog uz materijale. Talić (Prva nezavisna lista Stari Grad) je podcrtao da je važno da se sve detaljno raščisti i otklone sve dileme prije nego se krene u bilo kakav izvršni postupak. Zatražio je da se utvrdi tačan vlasnički istorijat. Ispred kzgrade se i dalje nelegalno trguje certifikatima, ali, važnije, po njegovoj ocjeni, nalazi se u katastrofalnom stanju i zahtjevaće milionska ulaganja te je nejasno zašto bi u interesu grada bilo dati relativno funkcionalnu zgradu DPO-a. Zatražio je i da predlagač da okvirnu procjenu potrebnih ulaganja. Živanović (SDP) je pozdravio inicijativu ali je iznio mišljenje da je ishitreno da se govori o prijedlogu te je zatražio da se odluka provede kroz drugi proces i da se Vijeću omogući da se izjasni o prijedlogu sporazuma. Fazlić (NS) je stao uz prethodno iznesene argumente i skrenuo pažnju na to da je neprihvatljivo da nema nikakve saglasnosti od kantonalne instance tj. Zavod koji je isto umješano lice.

Gradonačelnik Skaka (SDA) je potom, ostrašćen, osuo paljbu po zastupnicima. Bio je, kako je na kraju rekao, opsežan i emotivan, da bi se usput zbog toga i izvunuo. Bio je povrijeđen što se priča uzburkala zbog jednog anonimnog pisma (iako to nije tačno). Više puta je istakao da grad na ovome radi već godinu i po i da je očekivao da će dobiti pohvale za ovu inicijativu. On lično je uspio ubjediti predstavnike FBiH i očekivao je da mu se na tome čestita. No čestitka je izostala. Iznio je i planove vezane za galeriju i turstički biro i sredstva kojima će, kako je rekao ova administracija “biti upisana u istoriju” i ostaviti “trajnu vrijednosti, simbol grada Sarajeva – gradsku kuću”. Po njemu se, zbog toga, radi o najvažnijoj tački. Odgovarajući na primjedbe zastupnika NS insistirao je da Kanton nije uključen jer je sigurno da im, zbog konstelacije političke moći na različitim nivoima, neće dobiti saglasnost jer “ne mogu da završe ni banalne stvari”.

U replikama su i Uk i Živanović i Fazlić izrazili protest zbog gradonačelnikovog nastupa, još jednom istakli da su svi eksplicitno pozdravili inicijativu i ponovo podcrtali argumente koje su prethodno iznijeli. Gradonačelnik se ponovo izvinuo. Uslijedili su komentari Velije Katice (SDA) koji je istakao vrijednost ove inicijative, uvaživši potpuno argumente pravobranioca. Nuko Grebović (GS) je takođe protestovao zbog natupa podvukavši pravo zastupnika da raspravljaju, predlažu te je pozvao na smirenost. Miro Lazović (Klub gradskih vijećnika “Građanski savez – Miro Lazović – Demokratska fronta”) je pozdravio prijedlog i ocijenio da bi simbolički “puno značila za grad Sarajevo”. Sporno je, smatra Lazovć, što sredstva za uređenje u sporazumu nisu predviđena i da je potrebno u konačnoj formi odluke planirati i sredstva.

Nakon odgovora pravobranioca koji se pozvao na 3 bazična argumenta koji otklanjaju svu pravnu sumnju: da se radi o prenosu faktičkog posjeda, da u ugovoru iz 1999 između Kantona i Grada, Skupština KS nije ograničila gradu da dalje raspolaže prostorom, te „načelo povjerenja u zemljišne knjige“ uslijedila je kraća razmjena između Talića i Pravobranioca. Uslijedilo je glasanje te je odluka usvojenja sa 18 glasova ZA, 1 PROTIV i 3 SUZDRŽANA.

Proglašena je pauza nakon koje je sjednica brzo privedena kraju bez značajnije rasprave o ostalim tačkama dnevnog reda koje su redom usvojene. Završilo je, po pravilu, pitanjima i inicijativama. Katica je predložio da se izdvoje sredstva za jednog provratnika koje je imovina izgorila u nesretnom slučaju. Lazović je predložio da gradska uprava podrži takmičenje osnovnih škola u košarci. Vukadin je predložio da se izradi registar zaposlenih u firmama gdje je osnivač Grad. Uk je podnio inicijativu da se izradi elaborat o reklamnim površinama u vezi kulturno istorijskih spomenika koji bi bio obavezujući za Općine. Nakon još nekoliko pitanja, u 12.56 sati predsjedavajući je zaključio sjednicu.

34. Sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

U utorak, 17.12.2019. godine održana je 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Na dnevnom redu se našao i prijedlog budžeta za 2020. godinu koji je usvojen u iznosu od  16.561.764,00 KM. Kako je navedeno za kapitalne grantove planirana su sredstva u iznosu 3,950,000.00 KM,  iz čega će se, između ostalog, finansirati i obnova Historijske građevine – Zgrade željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, ali će biti realizirani i drugi projekti od kulturno istorijskog značaja za Sarajevo, poput revitalizacija Kasarne Jajce. Najveći dio ovih sredstava planiran je za izgradnju hotela Vidikovac na Trebeviću. Idejno rješenje za ovaj objekat je uradio i poklonio Gradu Sarajevu arhitektonski studio Amira Vuka. Objekat bi imao 3 etaže, više od 30 soba, restoran, kafe slastičarna, suvenirnica, spa centar, kongresnu dvoranu, garažu i druge prateće sadržaje. U 2019. godini je izvršen planirani početak aktivnosti na izgradnji hotela. Prvi korak u realizaciji ovog projekta je bio pribavljanje projektne dokumentacije potrebne za izgradnju. U Budžetu Grada Sarajeva za 2020. godine planirana su sredstva u iznosu 2.500.000,00 KM za Projekat hotel Vidikovac.

Na mjesto nedavno preminule vijećnice Mire Jurić, koja je obnašala i funkciju zamjenice predsjedavajućeg Gradskog vijeća, postavljen je Nazif Osmanović iz Kluba gradskih vijećnika SDA.

Na ovoj sjednici usvojen je i usvojen je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu, u kojem su sadržane teme koje će Gradsko vijeće razmatrati u 2020. godini. Također su razmotreni i usvojeni slijedeći izvještaji: Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve, Izvještaj o stanju u državnoj službi u Gradu Sarajevu te Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva sa nacionalnim manjinama.

Razmotreni su nacrti odluka o usvajanju regulacionih planova Brdo Hrasno i Zabrđe sa nacrtima odluka o provođenju istih, te su upućeni u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Općina Novo Sarajevo je inicirala izradu novog provedbenog plana, s obzirom da je RP Brdo Hrasno („Službene novine Kantona Sarajeva”, broj 33/01) postao ograničavajući faktor razvoja ovog područja, zbog neusaglašenosti planiranog sa stanjem na terenu. Izradu RP Zabrđe inicirala je Općina Novi Grad Sarajevo, obzirom da je Regulacioni plan ove cjeline donesen 2004. godine, te da su se na terenu desile promjene u obimu koji onemogućava dalje provođenje Plana.

Sretnu Novu 2020. godinu želi vam tim Crvene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s