27. Sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva – Kvadrant B

Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja: 24.04.2019.  u  10:00 sati


Sjednica počela 10:59 sati

Sjednica završila 14:14 sati

Prisutna 23 od 28 vijećnika


Sjednica je počela skoro sat vremena kasnije, jer je netom prije njenog održavanja zakazan vanredni kolegij na kojem su razgovarali o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski centar – Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant B sigurno najvažnijem dokumentu koji se našao na dnevnom redu. Kolegij je sazvan kako bi vijećnici usaglasili bitne detalje koji mogu opterećivati dnevni red. Jednoglasno su odlučili da pomenuti prijedlog ide dalje u proceduru.  

S obzirom na značaj akta, predsjedavajući je tražio obrazloženje predlagača. Iz izlaganja izdvajamo nekoliko bitnih informacija. Postupak izmjena i dopuna navedenog akta pokrenut je na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj dana 27.01.2016. godine. Zavod za planiranje razvoja KS izradio je Osnovnu koncepciju Plana, koja je prezentirana  na javnoj tribini, 21.10.2016. godine, u Velikoj Sali Općine Centar. Prijedlog je izazvao negodovanje građana, struke i pojedinih civilnih organizacija, a na arhitektonskom fakultetu je potpisana i peticija protiv predložene koncepcije Plana kojom su predviđeni visoki neboderi uz rijeku Miljacku. Kako bi uvažili kritike formiran je stručni tim kojeg čine predstavnici opštine Centar, Grada Sarajeva i Zavoda za planiranje razvoja KS.  Održali su 5 sastanaka na kojima su precizirali smjernice na osnovu kojih je predložena ova Odluka.

Nekoliko je osnovnih razlika u odnosu na prethodni prijedlog. Šetnica uz Miljacku smanjena je na 12 metara, uz obrazloženje da će se tako lakše realizovati. Predlagač smatra da je sasvim dovoljne veličine da sadrži i biciklističku stazu. Precizirane su visine planiranih objekata uz šetnicu maksimalne visine 26 metara, s tim da se prema ulici Kotromanića može kaskadno popeti i do 34 metra. Predviđene su i dodatne izmjene koje u unutrašnjosti parcele omogućavaju planiranje objekata u visini SCC-ove kule, kao i objekat koji bi trebao da integriše prethodno planiranu koncertnu dvoranu s maksimalnom visinom do 100 metara. Na osnovu ove Odluke, Zavod za planiranje razvoja KS će pripremiti novu koncepciju plana te izraditi nacrt izmjena i dopuna plana, nakon čega će biti održani javni uvid i javna rasprava.  Prema odluci, predviđeno je da nacrt plana bude izrađen do novembra 2019. nakon čega bi, u toku decembra, bile realizovane aktivnosti uključivanja javnosti.

Rokovi za pripremu i izradu plana

Predlagač smatra da je prema predloženim rokovima za pripremu i izradu Plana ostavljeno dovoljno  prostora za uključivanje javnosti u ovaj proces.

Pitanja u vezi prijedloga su imali samo vijećnici Naše stranke, Nihad Uk i Samir Fazlić. Uk je pitao u kojem tačno dijelu kvadranta je planirana gradnja vertikalnog akcenta maksimalne visine kao već izgrađena kula SCC-a i o kojem broju objekata je riječ? Također je zatražio  da mu pojasne, s obzirom da je pravnik, uporedbom sa drugom zgradom koliki je zapravo objekat visine 34 metra. Mnogi vijećnici su se zahvalili što je tražio ovo pojašnjenje što govori da su prostorno planski dokumenti često nejasni osobama koje nisu iz te struke, građanima svakako, ali i donosiocima odluka koji ih usvajaju.

Prema odgovoru predlagača, maksimalna visina od 34 metra za objekte uz Miljacku se neće moći postići na svim parcelama gdje planom bude utvrđena, jer postoje uslovi u planiranju koji se moraju poštovati (distanca između već izgrađenih objekata, blizina, postojeće stanje). Naglašeno je da su ovo usmjerenja za izradu plana. Cijela zona je planirana samo sa poslovnim sadržajima, Koncertna dvorana je zadržana, iako u izmjenjenoj formi, te je integrisana unutar visokog objekta. Što se tiče broja objekata veće spratnosti, smjernice ne prejudiciraju broj i možda će biti jedna, a možda niti jedna, jer se mora poštovati i koeficijent izgrađenosti (5.2) u odnosu na površinu. Predlagač smatra  da će novi koncept biti bolji u odnosu na onaj koji je prezentovan na javnoj tribini 2016. godine. Što se tiče odgovora vezanog za visinu objekta od 34 metra, pojašnjeno je samo to da je prosječna visina sobe/stana 3 metra. Radi ilustracije 34 metra je cca. 10  etaža sa poslovnim prizemljem ili poslovni objekat od cca. 8 etaža i prizemljem koje se koristi u javno-poslovne svrhe.

Vijećnik Fazlić je postavio pitanje vezano za zelene površine, s obzirom da se u ovoj Odluci ne navodi da posebnu pažnju treba posvetiti zelenim površinama te ga je interesovalo kada će biti održana javna rasprava.

Odgovor predlagača vezan za zelene površine je da se one podrazumijevaju i da su određene smjernicama, a da će sama šetnica imati drvored i zelene površine. Što se tiče vanjskog uređenja okolnih objekta procenat zelenih površina bi se, smatra predlagač, mogao usloviti Odlukom o provođenju. Što se tiče javne rasprave informacije možete vidjeti na Slici 1. i to je zakonska obaveza koju moraju ispuniti.

Fazlić je postavio i pitanja vezano za Koncertnu dvoranu, prostor koji je u vlasništvu općine Centar.

Iako je plan u međuvremenu doživio više izmjena Koncertna dvorana je zadržana. Nagrađeni idejni konkurs za koncertnu dvoranu podrazumijevao je podzemni objekat. Ova parcela je zadržana i u ovom RP-u ali ona samo jednim dijelom pripada opštini Centar, dok je drugi dio u privatnom vlasništvu.  Prema predlagaču, do danas se nije javio niti jedan investitor koji bi izgradio podzemnu koncertnu dvoranu. Struka je smatrala da nije neophodno da bude podzemna koncertna dvorana, te bi se mogla planirati u sklopu poslovnog kompleksa ispod kojeg bi bio parking. Dakle, iako je koncertna dvorana i dalje planirana na ovoj lokaciji od budućeg će investitora i projektanta zavisiti konačno rješenje. Navedeno je da će u svakom slučaju morati doći do nekog oblika privatno-javnog partnerstva, jer jedan dio pripada opštini Centar, a drugi privatnom licu.

Miro Lazović (SDP) je podržao prijedlog plana, istaknuvši da je ovo jedna od najatraktivnijih lokacija u državi i da pitanje Marijin dvora privlači pažnju građana, što smo mogli vidjeti na pitanju lokacije Hastahane. Lazović smatra da je dobro da se građani angažuju. On je naveo da ga je bunio stav prijedloga odluke koji navodi: „Na građevinskoj parceli B4, potrebno je planirati poslovne objekte sa koncertnom dvoranom. Visina vertikalnih akcenata na parceli B4 ne smije biti veća od 100 m“ te smatra da bi ta građevina trebala biti uklopljena u jednu urbanu cjelinu. Stava je i da je vrijeme  da se ova lokacija izgradi i da zaživi kao centar grada, s obzirom da je lokalitet oživio izgradnjom SCC-a i Alta Shopping Centra.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“ je usvojen sa 21 glasom ZA, niti jednim PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova, dok se 2 Vijećnika NISU IZJASNILA.

Odluka dostupna na sljedećem linku:

Click to access Ta%C4%8Dka-11.-Prijedlog-Odluke-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-prist.-izradi-Izmjena-i-dopuna-Reg-plana-Gradski-centar-Marijin-Dvor.pdf

Gradonačelnik Skaka (SDA) je u završnim riječima rekao da je ovo istorijska odluka za Grad Sarajevo te je u potpunosti podržao izlaganje vijećnika Mire Lazovića: „Ovo je najbolje što smo mogli izvući da ispoštujemo struku i privatne investitore  i želim da vjerujem da je ovo početak izgradnje ovog dijela Sarajeva“ – rekao je Skaka.

Vrlo brzo nakon sjednice Gradskog vijeća javno se oglasio ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Damir Filipović (SDP). Filipović  je pozvao direktora Zavoda za planiranje razvoja KS, Hamdiju Efendića, sa zahtjevom da objasni, sa stanovišta nadležnosti definisanih Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka, pristup u izradi navedenog planskog dokumenta. Kako je navedeno u reagovanju koje je objavljeno na službenoj web stranici Vlade KS, Ministarstvo će preduzeti sve mjere da se preispita ovaj planski dokument sa aspekta oblika, visine i položaja objekata koji se namjeravaju graditi, u skladu sa odgovornostima vezanim za prevenciju i očuvanje kvaliteta zraka.

Reagovanje možete pročitati na sljedećem linku:

http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/reagovanje-povodom-usvajanja-izmjena-i-dopuna?fbclid=IwAR0D3hJ0skFtWK1QhGrTBgKtW_kfxoSAjZe_IVtLGtbKkSvMePl5HzUZoMQ

Audio snimak sa 27. sjednice GVGS, vezan za Kvadrant B, možete poslušati na našem soundcloud kanalu Radio CRVENA ANTENA:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s