21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:   28.11.2018.  10:00


Sjednica je počela u 10:25, a završila u 12:03 sati. Predsjedavajući Gradskog vijeća Igor Gavrić (SBB) je utvrdio da je prisutno 22 gradskih vijećnika/ca od 28, što je dovoljan broj za punovažan rad i odlučivanje. Izostanak su najavili Miroslav Živanović (SDP), Dado Stojnić (Klub samostalnih gradskih vijećnika Srdić – Stojnić) i Sanela Holjan (SBB). Sjednici su, između ostalih, prisustvovali Gradonačelnik Abdulah Skaka,  njegovi zamjenici Milan Trivić i Ivica Šarić  te nekoliko pomoćnika;  Sanjin Smajlović, pravobranilac Grada;  Senahid Godinjak, direktor EYOF-a  d.o.o, Istočno Sarajevo; Enver Hadžiomerspahić, inicijator kolekcije ARS AEVI te Nedžad Ajnadžić, načelnik Opštine Centar Sarajevo sa saradnicima.

Predsjedavajući je podsjetio da su uz predloženi dnevni red vijećnicima dostavljeni i slijedeći informativni materijali:

 Zapisnik-o-radu-20.-sjednice-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf
 Informacija-o-stanju-ljudskih-prava-u-Bosni-i-Hercegovini.pdf
 Informacija-o-izvršenju-Budžeta-Grada-Sarajeva-za-period-01.01.-30.09.2018.-godine-1.pdf

Gradsko  vijeće  Grada Sarajeva je, većinom glasova prisutnih gradskih vijećnika, usvojilo slijedeći dnevni red:

  1. Obavještenje o prestanku mandata gradskog vijećnika (Vibor Handžić)
  2. Informacija o dodjeli mandata gradskom vijećniku  (Vedran Grebo)
  3.   Prijedlog Odluke o razrješenju člana radnog tijela Gradsko gvijeća Grada Sarajeva (Vibor Handžić)
  4.  Prijedlog Odluke o izboru člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva (Samir Fazlić)
  5. Prijedlog Odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Kvadrant C – Marijin Dvor”
  8. Prijedlog Odluke o davanju stana na privremeno korištenje bez naknade Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“
  9. Informacija o organizacionim pripremama za EYOF 2019 za oktobar 2018. godine
  10. Vijećnička pitanja i inicijative

Prije nego krenemo sa izvještajem sa 21. sjednice važno je spomenuti da je na mjesto vijećnika Vibora Handžića (NS) postavljen njegov stranački kolega Vedran Grebo, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad. Vibor Handžić je preuzeo funkciju dopredsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo iz reda Ostalih.

Naslužbenoj stranici opštine Stari Grad možete naći kratku biografiju novoizabranog vijećnika: Vedran Grebo je završio osnovnu, srednju Zubotehničku školu i Ekonomski fakultet – smjer turizam, u Sarajevu. Trenutno završava postiplomski/magistarski studij na Ekonomskom fakultetu – smjer marketing. U sklopu profesionalne edukacije objavio je više stručnih radova iz oblasti turizma i zaštite čovjekove okoline. Radio je različite poslove iz oblasti turizma. Bio je direktor turističke agencije M-97 i projekt menadžer udruženja ZUP Baščaršija. Trenutno obavlja samostalnu poslovnu djelatnost kao certificirani turistički vodič za Kanton Sarajevo. Na lokalnim izborima 2008. godine izabran je prvi put za vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo u ime Naše stranke, a trenutno vrši svoj drugi mandat vijećnika u Općini Stari Grad Sarajevo.

Vedran Grebo je prihvatio mandat gradskog vijećnika te je dao i potpisao svečanu izjavu kojom je preuzeo dužnost i stekao prava i obaveze gradskog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sarajeva: ”Svečano izjavljujem da ću povjerene  dužnosti obavljati savjesno i odgovorno, pridržavati se ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo i Statuta Grada Sarajeva, štititi i zalagati se za ljudska prava i slobode, demokraciju i ostvarivanje zajedničkih interesa građana Grada Sarajeva i da ću u svim prilikama štititi interese Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva, i ravnopravnost naroda i građana koji u njima žive“.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sarajeva su pobliže objašnjene dužnosti i prava gradskih vijećnika, nego u Statutu Grada Sarajeva, a za ovu Gradsku horniku izdvajamo:

U nastavku sjednice, Samir Fazlić (NS) je u ime Kluba vijećnika svoje stranke pozdravio prijedlog odluke izmjena RP Kvadrant C, te je rekao da daju punu podršku izgradnji muzeja ARS AEVI. Međutim, ovo izlaganje Gradonačelnik nije dočekao blagonaklono. Uslijedila je diskusija i čini se da postoji velika tenzija između vijećnika Fazlića i Gradonačelnika, s obzirom da skoro na svakoj sjednici slušamo njihov javni obračun. Gradonačelnik je tokom izlaganja vezanog za 7. tačku dnevnog reda naglasio da planira do kraja mandata realizovati ovaj projekat, te da je novac za početne faze realizacije projekta već obezbijeđen. Istakao je kako je ponosan na ovaj saziv GV i Grad Sarajevo (o.a. gradsku upravu) i želi vjerovati da će oni biti najuspješnija administracija Grada Sarajeva koja realizuje samo velike projekte.

Lokacija budućeg muzeja je obilježena crvenom linijom
Izvod iz RP Kvadrant C Marijin dvor

U redovnom obraćanju Gradskom vijeću Senahid Godinjak, direktor EYOF- a, je usmeno upoznao prisutne sa aktivnostima pripreme  i organizacije održavanja Evropskog omladinskog olimpijskog festivala. Sav uloženi trud se već vidi. Uspjeli su sanirati borilišta i obezbijediti nabavku opreme,  prije svega ledenih ploha. Trenutno rade na izradi operativnih planova – smještaja učesnika, njihovog rasporeda u atletskom selu,  prehrane, transporta, sigurnosti i svih dr. segmenata. Koncept ovog sportskog takmičenja je isti kao i kod Olimpijskih igara. Zamolio je da se prema Vladi Kantona Sarajevo uputi urgencija kako bi izvršili uplatu 700 000 KM jer su im ta sredstva značajna kako bi mogli nastaviti rad prema planiranoj dinamici.

Vijećnička pitanja i inicijative (izdvajamo):

Vijećnik Srdan Simonović (SDA) je dobio odgovor iz JP „SARAJEVO” d.o.o. na pitanje vezano za knjigu, te je rečeno da se jedna knjiga žalbi nalazi u objektu Gradske Vijećnice, tačnije na biletarnici, a druga knjiga žalbi se nalazi na polaznoj stanici Trebevićke žičare, također na biletarnici,odnosno na mjesgtu vidljivom i dostupnom za posjetioce.

Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj uputio je inicijativu Gradskom vijeću da Gradonačelnik svojim autoritetom djeluje prema nadležnim organima da se na Obali Maka Dizdara uredi urbani mobilijar i da se ponovo postave biste istaknutih umjetnika na, sada prazne, originalne postamente ispred Akademije likovnih umjetnosti. Također su uputipli inicijativu da se žardinjere postavljene u Titovoj ulici ispred zgrade Javne ustanove Higijenskog zavoda F BiH uklone, budući da su devastirane, te svojim izgledom, sadržajem i stanjem biljaka ne odgovaraju lokaciji na kojoj se nalaze.

Usvojena je i inicijativa Odbora za informatiku i telematiku da se u budžetu Grada Sarajeva za 2019. godinu planiraju sredstva za realizaciju projekta postavljanja kontejnera za elektronski otpad.

Mandatno-imunitetska komisija uputila je inicijativu da se inicira suradnja sa načelnicima gradskih opština, s ciljem koordinacije aktivnosti vezanih uz poslove iz djelokruga Grada Sarajeva i gradskih opština, a vezano za komunalne poslove, sa naglaskom na javnu higijenu i to tako da Gradonačelnik i načelnici opština utvrde smjernice za zajedničko djelovanje.

Gradska vijećnica Barbara Peleš Stroil (NS) ponovila je vijećničko pitanje koje je postavila još prije 6 mjeseci, a na koje nije dobila odgovor: “Koliko je trenutno zaposlenih u objektu Vijećnica? Koja su njihova radna mjesta (opis posla), te (naglašeno) imena uposlenih?”

Gradski vijećnik Bajro Biber (BOSS) uputio je inicijativu da Gradonačelnik, u suradnji s direktorom EYOF d.o.o. razmotri potrebu za angažovanjem volontera za EYOF 2019, te da kontaktira Službu za zapošljavanje KS kako bi se angažirale nezaposlene osobe sa evidencije Službe, a što bi se moglo definirati kao jedan od projekata iz aktivnih mjera zapošljavanja Službe, čime bi se na određeni način pomoglo mladim nezaposlenim osobama.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s