20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA (GVGS)

Vrsta sjednice: Redovna                                                                                          Datum i vrijeme održavanja: 31.10.2018. 10:00                                                  


Sjednica je počela u 10:21, a završilau 13:46 sati. Predsjedavajući Gradskog vijeća Igor Gavrić (SBB) je utvrdio da na sjednici prisustvuje 26 gradskih vijećnika/ca te da su kašnjenje najavili Hazim Bahtanović  (SDA) i Miro Lazović (SDP). Sjednici je prisustvovao i komesar Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mevludin Halilović, zbog vanredne situacije povodom ubistva dva policajca pripadnika Uprave policije Kantona Sarajevo. Prije početka rada Gradskog vijeća svi prisutni su odali počast poginulim policajcima Adisu Šehoviću i Davoru Vujinoviću.

 Predsjedavajući je podsjetio da su uz predloženi dnevni red vijećnicima dostavljeni i slijedeći informativni materijali:

 Zapisnik-o-radu-19.-sjednice-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf
Informacija-o-realizaciji-zaključaka-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva-upućenih-Gradonačelniku-i-obaveza-preuzetih-usvojenim-aktima-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva….pdf

Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo slijedeći dnevni red:

 1. Informacija  o  sigurnosno-bezbjedonosnoj  situaciji  u  gradu  Sarajevu  sa  prijedlogom zaključaka
 2. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Bruce Dickinson)
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju Skupštine Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo
 5. Izvještaj o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva
 6. Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za period april – septembar 2018. godine
 7. Izvještaj o aktivnostima na projektu „Izgradnja Trebevićke žičare“
 8. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
 9. Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2019. godinu
 10. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2019. godinu
 11. Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2019. godinu
 12. Informacija o stanju na području obnove, održavanja i funkcije javnih šadrvana, fontana i drugih javnih česmi na području Grada Sarajeva sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja
 13. Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period
 14. Vijećnička pitanja i inicijative

Vijeću se obratio policijski komesar MUP-a Kantona Sarajevo Mevludin Halilović i podnio usmeni izvještaj o sigurnosno-bezbjedonosnoj  situaciji u  gradu  Sarajevu. Osim što je detaljno upoznao prisutne sa nemilim događajem i pomenuo naredne korake u rješavanju ovog slučaja, nekoliko puta je naglasio da MUP KS nema svoje sjedište niti operativni centar što im uveliko otežava rad.

Dok smo čekali da materijali sa sjednice budu dostupni, na osnovu kojih radimo analizu rada GV, u međuvremenu je Vlada KS (na sjednici održanoj 8.11.2018.) donijela odluku da se  zemljište koje se nalazi u Kolodvorskoj ulici u sarajevskom naselju Pofalići dodijeli na korištenje Ministarstvu unutrašnjih poslova KS za izgradnju zgrade Ministarstva. Planirana je uspostava modernog operativno-komunikacijskog centra unutar kojeg će biti smješteni ljudi i oprema za 24 časovni nadzor i praćenje sistema radio veze, telefonije, video nadzora, te će na jednom centralnom mjestu prikupljati i razmjenjivati sve informacije sa terena.

Izvor: https://www.akta.ba/investicije/novo-sjediste-mup-ks-dobio-zemljiste-u-pofalicima-za-izgradnju-zgrade/95842

Nakon komesarovog izlaganja mnogobrojni vijećnici i vijećnice, te Gradonačelnik su iznijeli svoje stavove povodom ovog nemilog događaja i izrazili podršku radu policiji KS. Usvojen je slijedeći zaključak:

 1.  Gradsko  vijeće Grada  Sarajeva  je primilo  k  znanju detaljnu  usmenu  informaciju policijskog komesara Uprave  policije MUP-a Kantona Sarajevo o sigurnosno/bezbjedonosnoj  situaciji u  gradu  Sarajevu, uz  osvrt  na nedavno  ubojstvo policajacaMUP-a Kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujinovića na Alipašinom Polju.
 2. Gradsko vijeće Grada Sarajeva cijeni potrebnim da istragu  i procesuiranje  ove  vrste kaznenih djela, preuzme Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), a uz tijesnu  suradnju s Policijskom upravom Kantona Sarajevo.
 3. Gradsko vijeće Grada Sarajeva upućuje inicijativu Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da, izmjenom  Kaznenog  zakona Bosne  i  Hercegovine, utvrdi  oštrije kaznenopravne  sankcije za počinitelje  krivičnih  djela, a  posebno  kada je  u  pitanju organizirani kriminal, te teška kaznena djela sa napadom na službene osobe, kako bi žrtve kaznenog djela stvarno dobile određenu zaštitu i satisfakciju i kako bi se društvo zaštitilo od činjenja kaznenih djela preventivnim djelovanjem.
 4. Gradsko  vijeće  Grada Sarajeva  upućuje  inicijativu nadležnim  organima  Kantona Sarajevo,  da, u  suradnji  s lokalnom  zajednicom,  ubrza aktivnosti  na  određivanju odgovarajuće lokacije za izgradnju centralnog objekta za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.
 5. Gradsko  vijeće  Grada Sarajeva upućuje  inicijativu  Kantonu Sarajevo  i  gradskim općinama da, u skladu s mogućnostima, planiraju sredstva u budžetu za sljedeću godinu za sufinanciranje opremanja uprave suvremenim nadzorom.
 6. Gradsko vijeće Grada Sarajeva predlaže Gradonačelniku i Predsjedavajućem Gradskog vijeća da iniciraju intenzivniju suradnju Grada Sarajeva sa Istočnim Sarajevom,a u cilju poboljšanja bezbjedonosne situacije, imajući u vidu i predstojeće pripreme za osguranje održavanja EYOF-a.

Ostaje nejasno zašto su pojedini vijećnici pozivali da se policiju daju veće ovlasti i uvedu policijske patrole sa „dugim cijevima“ kada policija već ima širok spektar ovlasti:

Izvor: http://www.fmup.gov.ba/files/file/zakoni/17bos.pdf

Nakon toga je Gradsko vijeće usvojilo inicijativu gradonačelnika da 25. novembra,  na Dan državnosti BiH, Bruce Dickinsonu bude uručena nagrada počasni  građanin  Grada Sarajeva povodom dokumentarnog filma Screamfor me Sarajevo, koji govori o koncertu koji je poznata grupa Iron Maiden održala 1994. godine u Bosanskom kulturnom centru u opkoljenom Sarajevu.

Kada je na red došla 3. tačka o Prijedlogu Izmjena i dopuna Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu  vijećnik Fazlić (NS) je konstatovao da vijećnici nikada nisu dobili cjelokupnu informaciju o tome zašto određeni Regulacioni planovi nisu stavljeni na dnevni red. Smatra da u Vijeću postoji jedna vrsta ping-pong igrete da načelnici opština kupuju vrijeme i programiraju RP. Također mu je nejasno zašto već 2. godine nisu izvršili izmjenu Statuta i Poslovnika o radu jer oba dokumenta imaju određene nedorečenosti. Negodovao je što je Dan otvorenih vrata za Nevladine organizacije skinut sa programa rada za 2018. godinu.

Vijećnička pitanja i inicijative (izdvajamo):

Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj uputio je inicijativu da se razmotri mogućnost osmišljavanja programaza izgradnju novih česmi na području grada Sarajeva, formom i oblikom usklađenih sa nasljeđenim okruženjem. Gradsko vijeće nije usvojilo predloženi zaključak ­- sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV i 6 SUZDRŽANIH (3 gradska vijećnika se nisu izjasnila).

U toku iznošenja vijećničkih inicijativa Gradonačelnik Skaka je imao opasku da GV delegira potpuno nerealne zahtjeve i da ne uzimaju u obzir budžet Grada Sarajeva koji iznosi  18 – 19 miliona konvertibilnih maraka.

Vijećnik Nuko Grebović (GS) je  uputio inicijativu da Gradonačelnik  razmotri mogućnost  i  predloži tekst  inicijative  koju bi Gradsko vijeće uputilo nadležnim organima, za revitalizaciju spomenparka Vraca, tako da  se spomen park obnovi i možda dopuni novim sadržajima, s ciljem definiranja još jedne turističke destinacije u gradu Sarajevu, pri čemu bi bilo dobro  usmjeriti  interes  turista koji dolaze iz Kine i koji  žele vidjeti sve što je vezano za povijesne okolnosti u okviru kojih se odvija radnja filma Valter brani Sarajevo. Također je postavio pitanje da li bi se gradska administracija mogla uključiti u pravljenje registra beskućnika.

Spomen park Vraca

Na samom kraju sjednice jedan vijećnik je upozorio na neodgovorno ponašanje drugih vijećnika. Čak je 11 osoba koje su dobile pozicije u Gradskom vijeću napustilo sjednicu prije kraja. Naročito iritira što se nisu obratili Vijeću niti obrazložili zašto napuštaju salu. Ovim ponašanjem poručuju da ne poštuju naše vrijeme niti ovo tijelo.

Većina Vijećnika koji su bez obrazloženja napustili sjednicu prije kraja sjede u desnom dijelu sale (čak je u potpunosti prazan drugi red)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s