17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA (GVGS)

Vrsta sjednice: Redovna 
Datum i vrijeme održavanja: 27.06.2018.  10:00 


Sjednica je počela u 10:22, a završena je prilično brzo u 12:02.  Prilikom glasanja o prijedlogu dnevnog reda na predloženoj 8. tački  – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Reljevo”, koja je trebala biti razmatrana po skraćenom postupku, vijećnik Velija Katica, predsjedavajući Kluba gradskih vijećnika SDA,  iskazao je sumnju u rezultate glasanja te je tražio pojedinačno izglasavanje nakon kojeg prijedlog nije dobio potrebnu većinu i nije uvršten na dnevni red po skraćenoj proceduri.

Na poziv sekretara Gradskog vijeća Safeta Krajišnika, vijećnici i vjećnice su se pojedinačno izjasnili kako slijedi:

16. sjednica gradskog vijeća grada sarajeva

Dnevni red je usvojen sa 19 glasova ZA, a jedan vijećnik nije glasao. Pred sami početak sjednice povučen je, ranije podneseni Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu Grada Sarajeva za 2018. godinu, koji se odnosi na sredstva potrebna za početak realizacije inicijative za održavanje Formule E u Sarajevu, te je Vibor Handžić (NS) tražio u formi vijećničkog pitanja da mu Gradonačelnik  odgovori  zašto je pomenuti prijedlog povučen.

4
*Fotografija: Podsjećanje iz junskog broja Gradske hronike

Niti ova sjednica nije bila izuzetak pa su  salu, češće nego prošli put, ispunjavali zvuci viber poziva i zvonjava mobitela, a u 10:36 minuta Predsjedavajući Gradskog vijeća, Dr. Igor Gavrić (SBB) je opominjao goste da se smire ili da napuste salu.

Za tačke 3., 4., 5., 6. i 7.,  koje  su vezane za sufinansiranje Kulturnih manifestacija od posebnog značaja za Grad Sarajevo,  vođena je jedinstvena rasprava, dok je izjašnjavanje bilo pojedinačno. Predlagač akta je Gradonačelnik. Dodijeljena su sredstva za: Internacionalni teatarski festival MESS 11.000,00 KM; Sarajevske večeri muzike SVEM 12.000,00 KM; Balet fest 12.000,00 KM; Jazz fest 8.000,00 KM; Sarajevska zima 7.000,00 KM.

Što se tiče   Odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju osnivanju Fondacije ARS AEVI Sarajevo,  koja je  nužna kako bi Grad Sarajevo mogao osnovati  javnu ustanovu Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo, vijećnike je ponajviše isnteresovao pravni aspekt ove odluke. Maja Hadžihalilović, savjetnica Gradonačelnika za pravna pitanja, je naglasila da ne žele paralelizam sa drugim institucijama. Do sad niko nije radio na zaštiti ove vrijedne  kolekcije. Zbog toga je nedavno zaključen ugovor sa muzejom kako bi mogli obezbijediti kolekciju.  S obzirom da se zbirka nalazi u jako lošim uslovima primarno je da se hitno pristupi njenoj zaštiti, što je osnovni povod za formiranje javne ustanove. Vibor Handžić (NS) je naglasio da mu je žao što Kanton Sarajevo proceduralno ne prati Grad Sarajevo, jer je svima cilj zaštita dragocjene kolekcije Ars Aevi. Toni Vukadin (SDA) je tražio informaciju o vršiocu dužnosti direktora novoformirane javne ustanove. Na poziciji  v.d. direktorice je Izela Kešmer, diplomirana pravnica koja je u Fondaciji radila 7 – 8 godina. U  gradskoj upravi smatraju da je upravo taj kontinuitet  neophodan kako bi mogli dobiti uvid u dosadašnji rad Fondacije.

Informacija o stanju turizma u Gradu Sarajevu s prijedlogom mjera primljena je bez uvodnog izlaganja. Vibor Handžić (NS) je komentarisao da su podaci o smještajnim kapacitetima nerelevantni (o.a. pogledaj prilog) i naveo kako iz ličnog iskustva zna da postoji mnogo veći broj ljudi koji iznajmljuju sobe privatno. Zamolio je da Grad Sarajevo bude pokretač izmjena viših zakonskih propisa, jer sadašnji Federalni zakon doslovno tjera ljude da rade na crno, jer zabranjuje da se privatni smještajni kapaciteti registruju kao dopunska djelatnost.

Copy of 3

Snežana Omukić (DF) je prokomentarisala informaciju o popunjenosti smještajnih kapaciteta od 22%,  jer ispada da prema tome možemo primiti  2 miliona turista?! “Šta bi se desilo da do toga stvarno dođe?” (o.a. odnosi se se na mogućnost da grad Sarajevo podnese potpunu popunjenost smještajnih kapaciteta, a samim tim i veći broj turista). Umjesto ozbiljnog komentara, s obzirom na loše stanje infrastrukture u gradu (loše organizovan i održavan gradski prijevoz, problemi sa vodosnabdijevanjem, nedovoljna turistička ponuda), salom se prolomio smijeh uz komentar: “pa ne bi morali raditi kasnije”.

turizam

Iz dokumenta Informacija o stanju turizma u Gradu Sarajevu s prijedlogom mjera izdvajamo i indeks rasta noćenja i dolazaka iz zemalja čiji su stanovnici najčešći gosti u Kantonu Sarajevo.

2018-07-26-14-15-gradskovijece.sarajevo.ba

Prilikom razmatranja naredne informacije, vijećnik Fazlić (NS) je upozorio da nisu dobili materijal o Informaciji o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama. Umjesto toga dva puta su dobili informaciju o prethodnoj tački vezanoj za turizam. Predsjedavajući Igor Gavrić (SBB) je rekao da će materijal biti dostupan online, odmah nakon sjednice te će biti dostavljen i na idućoj sjednici. Naglasio je da nemaju standardiziranu formu slanja materijala organa gradske uprave dok ne usklade sistem.

Informacija Gradskom vijeću Grada Sarajeva kao osnivaču JP Sarajevo d.o.o. Sarajevo o mogućnostima preuzimanja obavljanja komunalnih poslova iz nadležnosti Grada Sarajeva je pokrenula interesantnu raspravu, naročito ako uzmemo u obzir sve veći broj komunalnih problema koje gradske opštine, a i Grad Sarajevo imaju. Također, jasno je izraženo nezadovoljstvo zbog načina rada kantonalnih javnih komunalnih preduzeća. Toni Vukadin (SDA) smatra da prije preuzimanja bilo kakvih obaveza  Vijeće treba dobiti  obimniju informaciju jer dostavljena nije dovoljna. Samira Fazlića (NS) interesuje ko je uputio ovu informaciju i da li je ona u Programu rada Gradskog vijeća, te je naglasio da  još uvijek nisu dobili informaciju o broju i strukturi zaposlenih u JP Sarajevo koju su tražili na prošloj sjednici, a već se kreće sa novim poslovima. Naglasio je i da još uvijek nije usvojen Zakon o lokalnoj samoupravi te da ga treba pričekati. Omukić (DF) je pitala šta sad sa ovom informacijom? Također smatra da Vijeće nije dovoljno informisano jer prethodno nije pripremljen elaborat, financijski efekti, da li će troškovi biti smanjeni ili povećani, i sl. Nuko Grebović (GS) smatra da se treba krenuti sa pregovorima sa Kantonom Sarajevo o prenosu nadležnosti. Napomenuo je da postoji presuda Ustavnog suda ali da nije ništa urađeno vezano za to pitanje. Dok se to ne riješi trebaju pripremiti JP Sarajevo, jer je obavljanje komunalnih djelatnosti u Sarajevu izuzetno delikatan proces, rekao je Grebović.  Naglasio je i da treba obratiti pažnju na dugovanja pojedinih komunalnih preduzeća.

screencapture-ustavnisudfbih-ba-bs-index-php-2018-07-26-14_34_58

Spomenuo je i problem biciklističke staze u Vilsonovom šetalištu koja je markirana do granice sa opštinom Centar. Pošto Načelnici uopšte nisu razgovarali, vijećnici GVGS bi trebali zadužiti predstavnike gradske uprave da pokrenu razgovore o ovom pitanju kako bi se riješio nastali nered. Predsjedavajući Igor Gavrić (SBB) je rekao da će na narednoj sjednici OV Novo Sarajevo postaviti pitanje o ovom problemu.

Raspravu o preuzimanju komunalnih djelatnosti je prokomentarisao direktor JP Sarajevo d.o.o. Esad Tanović . Odgovorio je da su u fazi izrade trogodišnjeg plana poslovanja koji prave u saradnji sa pojedinim gradskim službama. U aktu o osnivanju ovog JP pobrojane su sve aktivnosti koje planiraju preuzeti, a među njima su i komunalne djelatnosti i svaka je predmet posebne analize (ljudski resursi, financije, itd.). Izdvajamo da je u informaciji, koja je smao dvije stranice duga, koju su vijećnici dobili na razmatranje navedeno je: Grad Sarajevo je stanovišta da je o ovim namjerama neophodno informisati Gradsko vije će Grada Sarajeva iz razloga jer se radi o preduze ću koje je osnovalo Vijeće, te da će ovo preduze će u narednom periodu dobiti
dobar dio novih poslova za koje je i registrovan.

Usvojen je Zaključak da će Grad Sarajevo sudjelovati u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo, koji je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo. Zbog izrazito neparlamentarnog ponašanja drugih vijećnika koji su dobacivali, pričali i nisu htjeli saslušati izlaganje  vijećnice Omukić (DF) ona je odustala od učešća u raspravi.

Za kraj izdvajamo nekoliko vijećničkih iniciajtiva:

  • gradski vijećnik Nuko Grebović(GS) uputio je slijedeću inicijativu: Ulicama Općine Stari Grad i Općine Centar je upriličen ispraćaj konjanika opremljenih za odlazak na tradicionalno hodočašće Ajvatovica 2018. godine. Procesija je svojom atrakcijom privukla veliku pažnju sugrađana, a posebno turista. Potrebno je za ubuduće, tražiti od nadležnih organa koji postavljaju uvjete za korištenje gradskih ulica za prolaz konja, da se konji opreme tako da izmet ne ostaje na gradskim ulicima, kao i da se organizira simultano čišćenje u slučaju nezgoda. Dobar primjer je način na koji su opremljeni konji koji voze kočije na Vrelu Bosne, čime je spriječeno prljanje i neugodan miris. Ovo je potrebno kako se ne bi upečatljiva slika koju turisti nose iz našeg grada povodom ovakvih i sličnih manifestacija, umanjila i opteretila pratećim doživljajem nečista grada.
  • Vijećnik Miro Lazović (SDP) uputio je pslijedeću inicijativu: Potrebno je da Gradonačelnik odgovori na pitanje postoje li neke konkretne inicijative vezane za formulaciju konkretnog, ali ozbiljnog i dugoročnog projekta s ciljem uređenja korita Miljacke. Pitanje se upućuje budući da je javnost zainteresirana za rješavanje ovog problema, te da se pitanja građana i određene inicijative često pojavljuju  već duže vrijeme.  Smatra da je potrebno istaći vizionarske inicijative koje iznosi čelnik kompetentne institucije direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Fuad Čibukčić, a kojima se predlažu projekti uređenja korita Miljacke, za odvođenje otpadnih voda i izgradnju brana što bi rezultiralo čišćenjem vodotoka i otvaranje mogućnosti za korištenje Miljacke za određene sportske aktivnosti.
  •  gradski vijećnik Vibor Handžić (NS) uputio je dvije inicijative u diskusiji: Vezano za neuvrštavanje u prijedlog dnevnog reda 17. sjednice Gradskog vijeća predložene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Reljevo“, potrebno je naglasiti da Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo jasno propisuje u kojim slučajevima se određeno građenje može izuzeti iz zabrane građenja do donošenja plana čiji postupak se započinje odlukom o pristupanju izradi plana a kojom se uređuje i izuzeće iz režima zabrane građenja. S tim u vezi, najznačajnija je uloga Gradonačelnika kao predlagača planskih dokumenata, da se više ne dozvoli da Grad Sarajevo bude saučesnik u prevođenje urbanističke politike grada u socijalnu kategoriju, odnosno u omogućavanju legalizacije planskih rješenja koja se formuliraju isključivo po zahtjevima investitora kojima se zadovoljavaju njihovi uski privatni interesi. Također, potrebno je da i Gradonačelnik svojim prijedlozima i Gradsko vijeće svojim odlukama u oblasti urbanog planiranja i ukupnog razvoja Grada, u okviru svojih nadležnosti, a i koristeći svoj autoritet urade sve da Grad Sarajevo sačuva dignitet institucije koja urbanim razvojem upravlja razumijevajući posljedice koje neadekvatno odlučivanje može proizvesti po grad i građane u bliskoj i u daljoj budućnosti. Potrebno je da Grad Sarajevo u saradnji sa lokalnim planinarskim i traking udruženjima, izradi mapu planinarskih pješačkih staza i šetnica na području grada Sarajeva i njegovoj okolici, te vodič za šetnje, odnosno planinarenje koji bi bio dostupan na službenoj internetskoj stranici Grada Sarajeva ljubiteljima prirode i turistima.
  • Adnan Talić (Prva nezavisna lista Stari Grad) uputio je inicijativu da je potrebno  da Gradonačelnik uputi apel resornom ministarstvu s prijedlogom da se napravi selekcija sportskih događaja (trke) koji se održavaju na gradskim ulicama u strogom centru grada, a što dovodi do paralize grada, posebno u vršnim satima. Određene trke je potrebno i moguće izmjestiti na druge lokacije, jednako atraktivne, a čije zauzimanje neće proizvesti zagušenje saobraćaja kakvo se proizvede obustavljanjem saobraćaja u centru zbog organizacije određenih događaja, a što je u posljednje vrijeme učestalo.

Prilog – materijali

Akti koji su razmatrani i usvojeni na sjednici
(sadržani u predloženom i usvojenom dnevnom redu sjednice):

Akti koji su razmatrani i usvojeni na sjednici
(naknadno uvršteni – postali sastavni dio dnevnog reda sjednice):

Vijećnička pitanja i inicijative:

Akti koji su razmatrani – primljeni k znanju – i/ili je povodom razmatranja akta usvojen poseban zaključak:

Akti koji nisu razmatrani jer nisu usvojeni kao tačke dnevnog reda ili su povučeni u toku rasprave:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s